Privacyverklaring

Privacyverklaring

 T.V. Heynkensort, gevestigd aan Hofweg 19

3274 BC  Heinenoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://tvheynkensort.nl

Hofweg 19

3274 BC  Heinenoord

0186-601062

 Persoonsgegevens die wij verwerken

T.V. Heynkensort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

T.V. Heynkensort verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@tvheynkensort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

T.V. Heynkensort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 T.V. Heynkensort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps

overeenkomst en de daarvoor benodigde voorzieningen.

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• E-mail adres

• Speelsterkte

• Bondsnummer

• Vrijwilligerswerk

• Sponsoring

• Bankgegevens

• Betaalgegevens

• Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst en de daarvoor benodigde voorzieningen

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij toestemming wordt gegeven om de gegevens langer te bewaren voor het bijvoorbeeld uitnodigen voor een reünie. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ledenadministratie

Administratie

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mail adres

• Bankgegevens

• Betaalgegevens

• Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

•Ledenadministratie • Penningmeester

• Secretaris

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

• Voornaam

• Achternaam

• E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst en ter informatie van activiteiten en gebeurtenissen

Zolang als men is aangemeld voor de nieuwsbrief.

• Communicatie

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren en andere verenigingen.

• Voornaam

• Achternaam

• E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

• Communicatie

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

•Ledenadministratie

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

T.V. Heynkensort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. T.V. Heynkensort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Foto’s /beeldmateriaal

Tijdens de trainingen, wedstrijden en tennis gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van T.V. Heynkensort, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of Sociale Netwerken van de Vereniging verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via bestuur@tvheynkensort.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

T.V. Heynkensort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. T.V. Heynkensort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur@tvheynkensort.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. T.V. Heynkensort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 T.V. Heynkensort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

T.V. Heynkensort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@tvheynkensort.nl

Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk, bij het eerste bezoek aan de inlog omgeving van de website, om de privacy instellingen te wijzigen naar eigen voorkeur.

Lid worden Overzicht